Met Romy hebben de Fransen hun eigen Rimbaud  

Met Romy heeft het Franse damesteam een wel heel bijzondere speelster in de geledingen. Eentje die altijd een notitieboekje bij zich draagt en als een ware volgeling van de beroemde Franse dichter Arthur Rimbaud gedichten schrijft. Ongetwijfeld komt daar een gedicht bij als Romy tijdens de European Life Goals in Utrecht speelt.  

“We kwamen Romy afgelopen zomer tegen”, vertelt Meriem, hoofdcoach van het Franse team. “Ze stond voor een supermarkt in Grenoble te bedelen. Ondanks haar 20 jaar was het niet de eerste keer dat ze op straat leefde. Maar Romy is ook een slimme en vastberaden jonge vrouw die graag schrijft. Haar gedichten schrijft ze in een boekje. Toen we haar uitnodigden voor ons voetbalprogramma stond ze er. Geen training heeft ze overgeslagen. Daarom is Romy ook onze aanvoerder.”Net als haar teamgenoten wil Romy graag mensen met een andere cultuur en achtergrond leren kennen. Geen enkele speelster is buiten Frankrijk geweest, voor hen zijn de European Life Goals Games dan ook een uitgelezen moment hun horizon te verbreden. Meriem: “Ze kijken uit naar wedstrijden, maar vooral ook naar de andere evenementen zoals de diners en de sociale bijeenkomsten. Deze momenten betekenen veel voor hen. De hele trip naar Nederland is ook goed voor de teambuilding. De speelsters komen uit heel Frankrijk, ze moeten elkaar nog leren kennen.” 

De trip naar Utrecht en sporten in een nieuwe omgeving gaat de speelsters veel inspiratie bieden, is de overtuiging van de Franse coach. “Nieuwe ervaringen opdoen, in een team functioneren en je land mogen vertegenwoordigen; dat is allemaal positief voor het zelfvertrouwen. De speelsters stappen even uit de dagelijkse worstelingen en maken deel uit van iets groters. Dat besef inspireert.” 

Veerkracht en energie zijn de belangrijkste troeven van onze teams. Sommige spelers hebben zware levensomstandigheden doorstaan ​​en moeilijke obstakels in hun persoonlijke leven overwonnen. Straks staan ze daar in hun tenue, de Franse haan op de borst. Voor hen zal dat het ultieme bewijs zijn dat doorzettingsvermogen hen op plekken brengt die ze niet voor mogelijk hadden gehouden.” 

Wil je meer weten over de European Life Goals Games? Bezoek dan onze website!

Al het nieuws over het evenement vind je hier.

— ENGLISH BELOW

         

France     

With Romy, the French have their own Rimbaud   

With Romy, the French women’s team has a very special player in the ranks. One who always carries a notebook with her and writes poems like a true follower of the famous French poet Arthur Rimbaud. Undoubtedly, a poem will be added when Romy plays during the European Life Goals in Utrecht. 

“We ran into Romy last summer,” said Meriem, head coach of the French team. “She was begging in front of a supermarket in Grenoble. Despite her 20 years, it was not the first time she lived on the streets. But Romy is also a smart and a determined young woman who enjoys writing. She writes her poems in a book. When we invited her to our football program, she was there. She never missed a workout. That is why Romy is also our captain.” 

Like her teammates, Romy is eager to get to know people from a different culture and background. Not a single player has been outside France, so the European Life Goals Games are an excellent moment for them to broaden their horizons. Meriem: “They look forward to competitions, but especially to other events such as dinners and social gatherings. These moments mean a lot to them. The whole trip to the Netherlands is also good for team building. The players come from all over France, they still have to get to know each other.” 

The trip to Utrecht and sports in a new environment will offer the players a lot of inspiration, is the conviction of the French coach. “Gain new experiences, work in a team and represent your country; that is all positive for one’s self-confidence. The players step out of the daily struggles and become part of something bigger. That realization inspires.” 

“Resilience and energy are the main assets of our teams. Some players have endured harsh living conditions and overcome difficult obstacles in their personal lives. Soon they will be there in their uniform, the French rooster on their chest. For them, it will be the ultimate proof that perseverance will take them to places they never thought possible.” 

Want to find out more about the European Life Goals Games? Visit our website!

You can find all the news about the event here.

Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.