Teams Litouwen vinden inspiratie in 65-jarige Rimantis

Litouwen reist met twee teams af naar de European Life Goals Games in september. Twee teams van mensen die totaal verschillend zijn en juist daarom perfecte teams vormen, zegt begeleidster Aneta Jankauskaite. Met de 65-jarige Rimantis als absoluut middelpunt.

Deelnemen is belangrijker dan winnen, zo zou Baron de Coubertin hebben gezegd over de moderne Olympische Spelen. Maar waar het bij de spelen tegenwoordig lijkt te gaan om het medailleklassement, gaat het bij de European Life Goals Games niet alleen om winnen. Meedoen is net zo belangrijk. Zeker in het geval van Litouwen.

Stralend middelpunt van het team is de 65-jarige Rimantis. “Rimantis kampte met een alcoholverslaving”, vertelt Aneta. “Jarenlang was hij in een strijd verwikkeld tussen de drank en het bouwen aan een mooie toekomst voor zijn gezin. Hij heeft een vrouw en drie kinderen. Altijd heeft hij erover gedroomd om met zijn kinderen in hetzelfde voetbalteam te spelen. Hij is nu 65 geworden, maar voetbalt nog altijd als een gek.

Rimantis is nu ook trainer, bij FC Feniksas. Zijn beide zonen, inmiddels volwassen mannen, spelen in zijn team. Tijdens het jaarlijkse kersttoernooi doet ook zijn dochter mee. Rimantis vrouw Saule is zijn grootste fan. Ook zij is in Utrecht van de partij. Rimantis inspireert ons allen om je dromen nooit op te geven.”

Ook al heeft Rimantis inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, hij is nog altijd bijzonder competitief. Tijdens een toernooi in Enschede verzamelden ze op verschillende sportdisciplines gouden medailles en thuis in Litouwen won het team jaar na jaar een voetbaltoernooi dus tegenstanders moeten het team uit het noorden van Europa zeker niet te lichtzinnig opnemen.

Aneta benadrukt verder dat de deelnemers uit Litouwen niet alleen individuen zijn, maar ook iemands familielid, echtgenoot of kind. “Wanneer we allemaal schouder aan schouder staan, ontstaat er een sterke verbinding en begrip voor elkaar. Onze teams bestaan uit mensen van verschillende leeftijden en levensovertuigingen die allemaal wat hebben meegemaakt, maar uiteindelijk zijn we allen verenigd. Dat maakt ons ons sterk, of we nu winnen of niet.”

Wil je meer weten over de European Life Goals Games? Bezoek dan onze website!

Al het nieuws over het evenement vind je hier.

— ENGLISH BELOW 

Introducing the teams: Lithuania!

Lithuanian teams find inspiration in 65-year-old Rimantis

Lithuania will travel with two teams to the European Life Goals Games in September. Two teams of people who are completely different and for that reason form perfect teams, says supervisor Aneta Jankauskaite. With the 65-year-old Rimantis as the absolute centerpiece.

Participating is more important than winning, Baron de Coubertin is said to have said about the modern Olympics. But where the games nowadays seem to be about the medal ranking, the European Life Goals Games are not just about winning. Participation is just as important. Especially in the case of Lithuania.

The shining center of the team is 65-year-old Rimantis. “Rimantis struggled with an alcohol addiction,” says Aneta. “For years he was in a battle between drinking and building a bright future for his family. He has a wife and three children. He has always dreamed of playing on the same football team with his children. He is now 65, but still plays football like crazy.

Rimantis is has also become a trainer, at FC Feniksas. Both his sons, now grown men, play on his team. His daughter also participates during the annual Christmas tournament. Rimantis’ wife Saule is his biggest fan. She is also present in Utrecht. Rimantis inspires us all to never give up on your dreams.”

Even though Rimantis has now reached retirement age, he is still very competitive. During a tournament in Enschede they collected gold medals in various sports disciplines and at home in Lithuania the team won a football tournament year after year, so opponents should certainly not take the team from the north of Europe too lightly.

Aneta further emphasizes that the participants from Lithuania are not only individuals, but also one’s relative, spouse or child. “When we all stand shoulder to shoulder, there is a strong connection and understanding for each other. Our teams are made up of people of different ages and beliefs who have all been through something, but in the end we are all united. That makes us strong, whether we win or not.”

Want to find out more about the European Life Goals Games? Visit our website!

You can find all the news about the event here.

Introducing the teams: Lithuania! Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.