Wij, Stichting Life Goals Nederland, maken ons zorgen over de grote groep mensen in Nederland die door ons sociale vangnet valt. Het aantal dak- en thuislozen is in 10 jaar tijd verdubbeld, de wachtlijsten van de GGZ worden alsmaar langer en jongeren hebben steeds minder perspectief op een baan. Voor de coronacrisis zat al 4% van alle Nederlandse in een zeer kwetsbare positie (een combinatie van laagopgeleid, laag inkomen, uitkeringsgerechtigd en een slechte gezondheid). Deze groep is de laatste 2 jaar nog veel groter geworden. Dit heeft schrikbarende gevolgen voor het welzijn van mensen.

Daarom roept Stichting Life Goals Nederland de landelijke en lokale overheid op om sport voor mensen in een kwetsbare positie een structureel en integraal onderdeel te laten zijn van het sociaal- en gezondheidsbeleid. Stichting Life Goals Nederland is graag betrokken bij het vormgeven van dit beleid.

Sport = preventie
Een effectief instrument om mensen weerbaar te laten zijn, in plaats van kwetsbaar, is sport. Sport heeft een krachtige preventieve wer- king. Zowel op het gebied van fysieke en mentale gezondheid als gedrag. Het zorgt voor een vitaal en actief leven en het maakt men- sen veerkrachtig2. Vooral jongeren hebben baat bij de preventieve werking die sport heeft. Het helpt aantoonbaar bij het verbeteren van de Positieve Gezondheid en het maken van positieve keuzes rich- ting werk en studie. De Life Goals programma’s laten dit ook zien3. Bovendien is sport een goede economische keuze: € 1 investeren in sport levert € 2,50 euro op. Als je deze euro inzet voor sport voor mensen in een kwetsbare positie is het rendement nog hoger.

Hierbij doen wij 5 suggesties om te werken aan een sociaal gezonde samenleving met sport als preventiemiddel. Hierin maken wij onder- scheid tussen lokale en landelijke handelingsperspectieven.

Lokaal
1. Stel opleidingsbudget beschikbaar: Van Buurtsportcoach naar Maatschappelijke Sportcoach
Hoewel de Buurtsportcoach regeling mooie resultaten laat zien, zijn er te veel kwetsbare groepen die niet of nauwelijks worden bereikt. Bovendien is er een duidelijke behoefte aan meer kennis over kwetsbare doelgroepen. Daarom moeten zij beter toegerust worden om sport effectief in te zetten als preventiemiddel. Een manier daartoe is het bijscholen van Buurtsportcoaches tot Maatschappelijk Sportcoach. Zo raken zij dieper tot in de haarvaten van de samenleving en worden samen met zorg- en welzijnspartijen beter toegerust om de preventieve kracht van sport te verzilveren.

2. Zet de preventieve kracht van sport in tijdens het vor- men van de Gemeenteraden
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is dit het moment om sport als preventiemiddel een integraal onderdeel te maken van het sociaal en gezondheidsbeleid. Juist lokaal, in een brede coalitie kun je het verschil maken. Werk samen met sport-, zorg en welzijnsorganisaties aan breed gedragen beleid waar preventie met sport als middel een centrale positie heeft.

Landelijk
3. Integrale aanpak als onderdeel van de Wet Publieke Gezondheid
Het inzetten van sport als preventie middel voor mensen in een kwetsbare positie vraagt om een integrale aanpak en regie. Dat lijkt een schot voor open doel, maar tot dusver is er van interdepartementale samenwerking en regie nauwelijks sprake. Wettelijke borging ontbreekt. Blijkbaar is de huidige vrijblijvendheid voor het inzetten op preventie met sport geen voldoende prikkel. Om echt iets te veran- deren pleiten wij daarom voor het aanpassen van de Wet Publieke Gezondheid op 3 onderdelen:

a. Een integrale departementale taskforce (tussen o.a. VWS, OCW, J&V en SZW) moet de regie voeren op de inzet van sport als preventie middel.
b. Sport dient een basismiddel te zijn voor het inzetten op preventie in zowel de algemene publieke gezondheidszorg als in de jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg.
c. Naast zorgorganisaties worden ook sportorganisaties verantwoordelijk voor de uitvoering in de publieke gezondheidszorg.

4. Opschalen Buurtsportcoach regeling

Naast het bijscholen van Buurtsportcoaches (zie handelingsperspectief lokaal) moet de Buurtsportcoachregeling met minimaal 5% aan fte worden opgeschaald om daadwerkelijk mensen in een kwetsbare positie te bereiken. Dit betreft 180 Buurtsportcoaches en gaat gepaard met een structurele extra investering van 4 miljoen euro vanuit het Rijk. Deze extra Buurtsportcoaches moeten specifiek worden ingezet voor het bereiken van mensen in een kwetsbare positie. Wij pleiten voor integrale regie en financiering van deze uitbreiding van de Buurtsportcoachregeling voor kwetsbare groepen. Sport in het Nationaal Preventie Akkoord Mentale Gezondheid.

De roep om een Nationaal Preventie Akkoord Mentale Gezondheid vanuit verschillende maatschappelijke organisaties is groot. Wij onderschrijven deze oproep. Helaas ontbreekt sport als interventie bij de ideeën en initiatieven die tot dusver door demissionair staatssecretaris Blokhuis zijn genomen. Daarom pleiten wij ervoor om sport op te nemen als preventiemiddel in het Nationaal Preventie Akkoord Mentale Gezondheid.

Meer informatie? Kijk op www.stichtinglifegoals.nl of neem contact op met Minke van der Kooi | minke.vanderkooi@stichtinglifegoals.nl | 06 15 52 55 44

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.