Which side-event will you join? Basketball!

Samen met 3X3 Basketball hebben wij heuse dagtoernooien geregeld voor bezoekers en deelnemers van de European Life Goals Games. Basketball is in Amerika uitgevonden door James Naismith, hij was een gymnastiekleraar in Springfield. In de winter van 1891 vertelde de directeur hem dat hij een nieuw spel moest verzinnen. Het diende een binnenspel te worden vanwege de kou buiten. Na wat creatieve hersenspinsels en lang nadenken was daar…. basketbal! De 3X3 versie is pas later ontdekt en is een aparte discipline binnen de basketballsport. Er worden dan ook andere regels gehanteerd dan bij het reguliere basketballspel (5×5). De wedstrijden spelen zich bijvoorbeeld af op een half basketbalveld op één basket. Verder zijn dit belangrijke afwijkende regels ten opzichte van het traditionele basketball:

 • Er is één officiële bal, met het gewicht van een mannenbal en het formaat van een vrouwenbal;
 • Officiële wedstrijden duren 10 minuten of totdat een team 21 punten heeft behaald;
 • Er is een 12 seconden schotklok in plaats van 24 seconden. Binnen deze tijd dient een team te scoren of een scoringspoging te doen;
 • Er is geen driepuntslijn, maar een tweepuntslijn. Elke score achter deze lijn is twee punten waard, elke score erbinnen telt voor 1;
 • Er zijn geen persoonlijke fouten, maar teamfouten;
 • Zodra een team een scoort mag het andere team meteen doorgaan door de bal te dribbelen of te passen. Zodra een team buiten de tweepuntslijn is geweest mag er weer worden gescoord.
Tijdens de dag wordt er een clinic gegeven door ervaren basketballers en wordt de essentie van de sport 3X3 Basketball vertoond, dit zal circa 2 uur duren. Om af te sluiten zal de groep uiteindelijk in competitief verband in teams tegen elkaar spelen. Heb jij interesse om de fijne kneepjes van de sport te leren en een unieke dag te beleven? Geef je dan snel hier op!
Wil je meer weten over het evenement? www.europeanlifegoalsgames.com

Weet je al welke andere side-events er te vinden zijn? Vind het hier.

— ENGLISH BELOW

Together with 3X3 Basketball we arranged real day tournaments for visitors and participants of the European Life Goals Games. Basketball was invented in America by James Naismith, he was a gymnastics teacher in Springfield. In the winter of 1891, the principal told him to invent a new game. It had to be an indoor game because of the cold outside. After some creative brainstorming and long thought, there was…. basketball! The 3X3 version was discovered later and is a separate discipline within the sport of basketball. Therefore, different rules are used compared to the regular basketball game (5×5). For example, the games take place on half a basketball court on one basket. Furthermore, these are important deviating rules compared to traditional basketball:

 • There is one official ball, with the weight of a men’s ball and the size of a women’s ball;
 • Official games last 10 minutes or until a team scores 21 points;
 • There is a 12-second shot clock instead of 24 seconds. Within this time, a team must score or make a scoring attempt;
 • There is no three-point line, but a two-point line. Any score behind this line is worth two points, any score inside it counts for 1;
 • There are no personal fouls, but team fouls;
 • As soon as a team scores one, the other team may continue immediately by dribbling or passing the ball. Once a team has been outside the two-point line, they may score again.

During the day, there will be a clinic given by experienced basketball players and the essence of the sport 3X3 Basketball will be shown, this will last approximately 2 hours. To conclude, the group will eventually play against each other in competitive teams. Are you interested in learning the intricacies of the sport and experiencing a unique day? Then sign up here!

Want to find out more about the event? www.europeanlifegoalsgames.com

Did you know about the other side-events? Read about them here.

Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.