Voor team Amersfoort heeft voetbal meer dan twee doelen 

Voetbal heeft meer dan twee doelen, zegt Hans van Dijk, de coach van CJVV Amersfoort. Om die filosofische waarheid kracht bij te zetten en de teams uit Amersfoort te introduceren, laat hij vooral de mannen en vrouwen van de teams die hij tijdens het European Life Goals Games coacht aan het woord. Dat levert een mooi inkijkje in de drijfveren van de deelnemers op. 

“Het gemoedelijkste toernooi van het jaar!” zegt Saskia. Ze kijkt er met ongeduld naar uit.  Tanja noemt de speelsters van haar team doorzetters. “Ook toen we geen partijtje mochten spelen, werd er doorgetraind. Daar heb ik bewondering voor.”  “Een gemêleerd gezelschap”, zegt Lars. “Iedereen is welkom. Jong of oud, voetballer of geen voetballer. Het is een ontmoeting in de zin van ‘ontdaan-van-moeten’. Iedereen is gelijk wanneer de bal het veld inrolt, iedereen is verbonden door sport.” 

Saskia: een bewogen verleden 
Aanvoerder van het damesteam Saskia (44) schrijft een bewogen verleden te hebben waarin ze kampte met depressies en PTSS. “Al jaren wilde ik lekker sporten, maar ik vond het moeilijk om dat bij een gewone club te doen. Over het algemeen houden mensen niet van mensen die anders zijn. Als iemand vraagt hoe het met je gaat, dan word je geacht te zeggen dat het goed gaat. Maar dat was bij haar niet zo… 

“11 jaar geleden kwam ik via de GGZ in aanraking met voetbal. Ik voelde me meteen thuis, je bent met gelijkgestemden, mag jezelf zijn en hoeft niet te zeggen dat het goed met je gaat als dat niet het geval is. Ik ben aanvoerder geworden en we hebben meegedaan aan internationale toernooien. We zijn zelfs een keer eerste geworden. Het geeft me een goed gevoel. Het voetballen zelf, maar ook het sturen en wegwijs maken van nieuwe ‘aanwas’. 

Dat we nu weer een toernooi hebben, daar kijk ik al lang naar uit. Even weg uit de harde wereld. Even lekker sporten met ‘vrienden’ van over de hele wereld. Even het idee, dat je daadwerkelijk deelneemt aan de maatschappij. 

Door het voetballen ben ik cursussen gaan doen, die te maken hebben met sport. Doordat ik meer contacten had ben ik ook vrijwilligerswerk gaan doen en voel ik mij weer iets meer verbonden met deze, in mijn ogen, donkere wereld.” 

Lorenzo: stappen in de goede richting 
Lorenzo, aanvoerder van het mannenteam voetbalt nu al jaren. Het helpt hem stappen in de juiste richting te zetten. “De coach vroeg mij een paar jaar terug of ik eens een training wilde bijwonen bij Life Goals Amersfoort. Na een paar keer beviel me dat erg goed. De mensen waren vriendelijk en gezellig en ik voelde mij erg op mijn plek. Hans is iemand die iedereen een goed gevoel kan geven, die zich altijd inzet voor mensen en daarbij ook heel grappig kan zijn. 

AmersfoortHet is voor mij en ik denk ook voor anderen belangrijk om problemen of spanningen even te vergeten en er een leuke tijd van te maken tijdens de trainingen. Life Goals is er voor jong en oud en het maakt niet uit of je goede of slechte voetballer bent; je bent altijd welkom. Onze trainingen op maandag bestaan uit leuke afwisselende oefening en altijd een partijtje aan het eind. Na de training is er de mogelijkheid om te tafeltennissen, koffie te drinken, lekker bij te kletsen of wat anders te doen voor de gezelligheid. 

Voetbal is mijn passie bij Life Goals heb ik de mogelijkheid gekregen om hierin mijzelf verder te ontwikkelen. Via Hans ben ik als vrijwilliger bij de afdeling onderhoud en trainingen voor de jeugd van CJVV terechtgekomen. Dat doe ik nu een paar maanden en dat bevalt mij goed.  Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen en het is voor mij weer een stap in de goede richting in.” 

Wil je meer weten over de European Life Goals Games? Bezoek dan onze website!

Al het nieuws over het evenement vind je hier.

— ENGLISH BELOW  

For team Amersfoort, soccer has more than two goals 

Soccer has more than two goals, says Hans van Dijk, the coach of CJVV Amersfoort. To reinforce this philosophical truth and introduce the teams from Amersfoort, he mainly lets the men and women of the teams he coaches during the European Life Goals Games have their say. This provides a nice insight into the motivations of the participants. 

“The most convivial tournament of the year,” says Saskia. She is looking forward to it with impatience.  Tanja calls the players on her team go-getters. “Even when we weren’t allowed to play a game, they continued to train. I admire that.”  “A mixed group,” says Lars. “Everyone is welcome. Young or old, soccer player or no soccer player. It’s a meeting in the sense of ‘stripped-down’. Everyone is equal when the ball rolls into the field; everyone is connected through sport.”

Saskia: an eventful past 
AmersfoortCaptain of the women’s team Saskia (44) writes about having an eventful past in which she struggled with depression and PTSD. “For years I wanted to do sports, but I found it difficult to do that at a regular club. In general, people don’t like people who are different. If someone asks how you’re doing, you’re supposed to say you’re doing well. But that wasn’t the case with her… “11 years ago I came into contact with soccer through the GGZ. I immediately felt at home, you’re with like-minded people, you can be yourself and you don’t have to say you’re doing well if you’re not. I became captain and we participated in international tournaments. We even came first once. It gives me a good feeling. Playing soccer itself, but also guiding and showing the way to newcomers.

I’ve been looking forward to the next tournament for a long time. Away from the hard world. Just enjoy sports with “friends” from all over the world. It gives me the idea that I am actually participating in society. By playing soccer I started doing courses that have to do with sports. Because I had more contacts I also started doing voluntary work and I feel a little more connected again with this, in my eyes, dark world.”

Lorenzo: steps in the right direction 
Lorenzo, captain of the men’s team has been playing soccer for years now. It helps him take steps in the right direction. “The coach asked me a few years back if I wanted to attend a training session at Life Goals Amersfoort. After a few times, I really liked it. The people were friendly and sociable and I felt very much at home. Hans is someone who can make anyone feel good, who is always committed to people and can also be very funny.

It is important for me and I think for others to forget problems or tensions for a while and have a good time during the training sessions. Life Goals is for young and old and it doesn’t matter if you are a good or bad soccer player; you are always welcome. Our Monday training sessions consist of fun alternate practice and always a game at the end. After the training, there is the possibility to play table tennis, drink coffee, have a chat or do something else for fun.

Soccer is my passion and at Life Goals I got the opportunity to develop myself further. Via Hans, I ended up as a volunteer in the maintenance and training department for the youth of CJVV. I have been doing that for a few months now and I like it.  I am grateful that I got the chance and it is another step in the right direction for me.”

Want to find out more about the European Life Goals Games? Visit our website!

You can find all the news about the event here.

Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.