Brief aan informateur kabinet: gebruik sport om sociale samenhang te herstellen

Stichting Life Goals Nederland maakt zich zorgen over de grote groep mensen die door ons sociale vangnet vallen. De organisatie heeft de zorgen in een brief aan informateur Mariëtte Hamer geuit.

In 10 jaar tijd is het aantal dak- en thuislozen verdubbeld, zijn wachtlijsten voor de (jeugd)GGZ langer geworden en is het toekomstperspectief voor jongeren versomberd. Kwetsbare mensen zijn in 10 jaar nog kwetsbaarder geworden. Life Goals ziet het als dé opdracht voor een nieuw kabinet om de sociale samenhang in Nederland te herstellen. Eén van de instrumenten daarvoor is sport. Inzetten op sportprogramma’s voor specifieke groepen, zoals sociaal kwetsbaren, is een krachtig instrument.

De stichting mobiliseert kwetsbare doelgroepen via sport. De aanpak wordt in 30 gemeenten uitgevoerd in nauwe samenwerking met zorg-, welzijn- en sportorganisaties en is erkend als officiële interventie in het sociaal domein.

Om sporten voor iedereen mogelijk te maken is een regierol van de overheid nodig. Life Goals doet informateur Hamer vier voorstellen:

1. Inclusief Sporten
Om mensen met een kwetsbare uitgangspositie te activeren, is een langetermijnplanning en meerjarenfinanciering nodig. De Alliantie Inclusief Sporten speelt hierin een belangrijke rol. Om de programma’s binnen deze Alliantie voort te zetten, waaronder die van Stichting Life Goals, is er een structurele investering voor minimaal de komende kabinetsperiode nodig.

2. Kwetsbare jeugd
Bij jeugd en jongeren is sport een werkzaam middel voor positieve ontwikkeling. Dit raakt verschillende domeinen zoals zorg, welzijn, sport, onderwijs en werk. Investeren in domeinoverstijgende samenwerking rond sport voor kwetsbare jeugd is daarvoor noodzakelijk. Een goed voorbeeld hiervan is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Jongeren krijgen de kans om onder begeleiding hun talenten te ontwikkelen en deze direct in te zetten voor de maatschappij. De begeleiding van de jongeren vindt plaats vanuit zorg, onderwijs, werkgevers, welzijn en sportorganisaties. De MDT waarbij sport wordt ingezet voor positieve ontwikkeling van jeugd en jongeren moet daarom worden voortgezet.

3. Van ‘buurtsportcoach’ naar ‘maatschappelijke sportcoach’
Op lokaal niveau is een veelgehoorde behoefte van gemeenten om te werken aan de deskundigheidsbevordering van buurtsportcoaches op het gebied van kwetsbare doelgroepen. Uitvoerders moeten beter toegerust worden om sport effectief in te zetten als maatschappelijk middel. Een manier daartoe is het bijscholen van buurtsportcoaches tot ‘maatschappelijk sportcoach’. De maatschappelijke impact van de inzet van buurtsportcoaches wordt zo vergroot doordat zij in de haarvaten van de samenleving werken en toegerust zijn om passende en professionele begeleiding te bieden.

4. Landelijke aanpak & Sportwet
Het inzetten van sport als maatschappelijk middel om mensen in een kwetsbare positie te activeren vraagt om een integrale aanpak en regie. Dat lijkt een schot voor open doel, maar momenteel is er van interdepartementale samenwerking geen sprake. Daarom pleit Stichting Life Goals voor samenwerking tussen VWS, OCW, V&J en SZW om de inzet van sport als maatschappelijk middel te verankeren. Het wettelijk vastleggen van de regiefunctie kan onderdeel zijn van de Sportwet zoals gepresenteerd in het advies van de Nederlandse Sportraad.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.